Điện thoại IP

smarthome10Những ưu điểm của Điện thoại IP, so với các hệ thống điện thoại kế thừa, rõ ràng là hoàn toàn hiển nhiên.
Nó giúp cắt giảm các chi phí hàng tháng cho các dịch vụ viễn thông, tăng hiệu quả của hệ thống truyền thông, thêm nhiều tính năng hội tụ sáng tạo, và cải tiến mỹ quang văn phòng của bạn làm cho nó tiến tới các tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại. Danh sách lợi ích của việc thực hiện giải pháp Điện thoại IP bao gồm:

Tích hợp điện thoại IP

Điện thoại văn phòng cho điện thoại