Uptime calculator

Mức SLA cho phép %

Được tính toán dựa trên 99,9 % thời gian hoạt động / tính khả dụng như đã nêu trong mức thỏa thuận mức dịch vụ, trong đó thời gian ngừng hoạt động / không khả dụng cho phép là

Thời gian ngừng

Thời gian ngừng hoạt động với khoảng thời gian 22 phút 17 giây trong khoảng thời gian báo cáo bằng với tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động SLA sau:

scroll