File thư mục

Cài đặt file thư mục (WebDAVS SVN)

Có nhiều cách để đạt được truy cập tới kho dữ liệu của bạn:

1) Từ bất kỳ hệ điều hành nào với SVN client

Thiết lập Subversion trên máy tính của bạn, và bạn có thể làm bất kỳ hoạt động bằng cách sử dụng giao diện dòng lệnh.
Ví dụ:
Nhập file tới thư mục lưu trữ:
nhập svn {đường dẫn tới thư mục để nhập vào} https://webshare.iptp.net/svn/{ tên thư mục của bạn}
Tạo bản sao cho thư mục lưu trữ:

check svn https://webshare.iptp.net/svn/{tên thư mục lưu trữ của bạn}

Để cam kết thay đổi vào thư mục lưu trữ , cung cấp cho bạn quyền user root :

svn commit -m "{nhập vào những thay đổi}"

2) Từ Microsoft Windows với một thư mục Web

Mở Network Neighborhood Folder và tạo một WebFolder mới với đường dẫn:
https://webshare.iptp.net/svn/{tên thư mục lưu trữ của bạn}

3) Từ Linux/Unix trong màn hình Gnome với Nautilus

Mở Nautilus và trong “Menu” chọn Fail option Connect Server. Trong cửa sổ mới, lựa chọn Service Type Secure WebDAV (HTTPS) và với máy chủ webshare.iptp.net, nhập trong trường “Thư mục” /svn/{tên thư mục lưu trữ của bạn}, và trường “User” tên đăng nhập của bạn.

4) Truy cập chỉ đọc từ bất kỳ máy tính có trình duyệt

Mở đường dẫn sau trong trình duyệt Internet của bạn để truy cập chỉ đọc của thư mục lưu trữ.
https://webshare.iptp.net/svn/{tên thư mục lưu trữ của bạn}