Chính Sách Peering

Các ứng viên (sau đây được gọi là “Peers”) muốn giải quyết thiết lập – kết nối tự do với IPTP Networks (sau đây được gọi là “IPTP”) sẽ được xem lại và đồng ý tới cả hai (1) Yêu cầu về mạng và (2) Yêu cầu về vận hành được đặt ra trong chính sách kết nối này.


1. YÊU CẦU VỀ MẠNG

1.1 Kết nối công khai

Những người muốn tham gia vào kết nối công khai phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

1.1.1 Phạm vi kết nối

Những người tham gia kết nối sẽ có khả năng và đồng ý ngang hàng tại tất cả các thị trường mà cả IPTP và các Peers thường có mặt. IPTP cũng sẽ xem xét để ngang hàng trên một lục địa duy nhất nếu mạng ngang hàng kéo dài trong cùng một lục địa.

1.1.2 Lưu lượng

Kết nối có thể đạt được lưu lượng trao đổi tối thiểu 200Mbps và tối đa là 500Mbps với IPTP thông qua bất kỳ điểm trao đổi nào. Lưu lượng trên 500Mbps có thể được xem xét và tranh luận như một trường hợp kết nối riêng.

1.1.3 Tiền đề quảng bá

Những người được yêu cầu để quảng bá định tuyến thích hợp thông qua những phiên kết nối, trên tất cả lục địa. Tối thiểu có 10 tuyến riêng được mong đợi từ những người được yêu cầu. Bất kỳ tuyến nào dài hơn /24 (IPv4) hay /64 (IPv6) sẽ bị loại bỏ.

1.1.4 Đối tượng
Peers có quan hệ hợp tác với (các) khách hàng hoặc đối tác peering hiện tại của IPTP trong vòng 6 tháng không đủ điều kiện cho cho việc thiết lập peering không yêu cầu trả phí.

1.2 Kết nối riêng

Những người mà muốn tham gia vào kết nối riêng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đề ra cho kết nối cộng đồng ngoài những kết nối riêng được liệt kê bên dưới:

1.2.1 Dung lượng mạng Những người được yêu cầu để có 1 trục chính với tối thiểu 2 mạch OC-48’s/10G giữa bất kỳ giữa 2 thành phố.

1.2.2 Sử dụng mạch

Những người sẽ có khả năng kết nối trực tiếp với IPTP dung lượng tối thiểu 1000Mbps, hoặc lớn hơn. Sử sụng mạch sẽ luôn luôn bằng hoặc cao hơn 25% và dưới 80%. Ngoài ra, những người sẽ xem xét kết nối công khai hay nâng cấp dung lượng.

1.2.3 Tiền đề quảng bá

Những người được yêu cầu để quảng bá định tuyến thích hợp thông qua những phiên kết nối, trên tất cả lục địa. Tất cả tuyến khách hàng và tối thiểu 1000 tuyến riêng được mong đợi từ những người được yêu cầu. Bất kỳ tuyến nào dài hơn /24 (IPv4) hay /64 (IPv6) sẽ bị loại bỏ.


2. YÊU CẦU VẬN HÀNH

2.1 Peers phải vận hành Trung tâm vận hành mạng (NOC) 24/7 hay tương đương có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến BGP, định tuyến, bảo mật hoặc lạm dụng trong vòng 48 giờ.

2.2 Peers phải hoạt động mạng có đủ công suất và khả năng dự phòng. Bất kỳ lỗi ở một nút mạng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất mạng tổng thể.

2.3 Peers và IPTP không nên vào điểm mặc định hay cung cấp chuyển tuyến đến mạng khác ở bất kỳ thời điểm nào.

2.4 Tỷ lệ trao đổi lưu lượng giữa peers và IPTP nên cân đối chắc chắn và sẽ không quá 8:1 trong cả hai hướng.

2.5 Peers và IPTP nên giám sát việc sử dụng tất cả các liên kết kết nối. Nếu sử dụng bất kỳ liên kết quá 80% trong ít nhất 1 giờ và trong 3 ngày liên tiếp, cả hai bên nên làm việc với nhau để tăng công suất liên kết hay tái định tuyến lưu lượng truy cập để giảm việc sử dụng.

2.6 Peers và IPTP sẽ chịu trách nhiệm giao tiếp với khách hàng liên quan đến mạng và dịch vụ mà mỗi công ty công cấp cho họ.

2.7 Peers nên thông báo trước cho IPTP kế hoạch bảo trì ít nhất 48 giờ. Tin nhắn thông báo nên phải được ghi rõ ràng ngày, giờ, tác động của việc bảo trì.

2.8 Peer và IPTP nên chủ động kiểm tra công suất định kỳ và xem lại chất lượng liên kết để phù hợp với tăng trưởng lưu lượng truy cập và giảm thể khả năng tăng độ trễ hay mất gói tin giữa các mạng.

2.9 Peers không đồng ý hoặc không thể đáp ứng các yêu cầu được liệt kê trong phần 1 & 2 sẽ được đưa vào danh sách de-peer. Khi xảy ra các vấn đề nghiêm trọng như: định tuyến không tối ưu (do quảng bá prefix không nhất quán), rò rỉ prefix, peer sẽ được thông báo để khắc phục tình hình. Trong 30 ngày, nếu không có hành động nào được thực hiện thì kết nối sẽ bị ngắt


IPTP sẽ xem lại và cập nhật chính sách peering trong từng thời điểm mà không thông báo thêm và có quyền (a) Chấp nhận hay từ chối bất kỳ yêu cầu peering, cho dù các bạn có đáp ứng được những yêu cầu này hay không; (b) Chấm dứt mối quan hệ peering bất kỳ lúc nào với thông báo trước 30 ngày.