Network Map


– Datacenter của IPTP

– PoP đầy đủ Operation

– PoP với một phần Operation

– 10-100G IRU, phổ sóng cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn hoặc công suất SDH

– Công suất dự kiến sẽ được kích hoạt trong năm 2021-2022